KPSS 60 puanıyla 50 itfaiye eri alımı yapılacak!

KPSS 60 puanıyla 50 itfaiye eri alımı yapılacak!

 

İtfaiye eri olmak isteyenler için gün doğdu! Oldukça düşük KPSS puanı ile itfaiye eri atamaları başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından KPSS 60 puan alan adayların başvuru yapacağı 50 itfaiye eri alımı onayı verildi. 50 itfaiye eri alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı.

İtfaiye eri olmak isteyenlerin KPSS 60 puanıyla başvuru yapması gereken ilanın tamamı şöyle, “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

İtfaiye eri olmak için başvuru


İtfaiye eri olmak için başvuru
İtfaiye eri olmak için başvuru

 

 

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İtfaiye eri olmak için özel başvuru şartları


İtfaiye eri başvurusunda gereken evraklar
İtfaiye eri başvurusunda gereken evraklar

 

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 metre olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,Başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İtfaiye eri başvurusunda gereken evraklar


Sınava girmek isteyen adaylar www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet), Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

İtfaiye eri olmak için başvuru yeri


Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;06/04/2020 – 20/04/2020 tarihleri arasında www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı 100.Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.